Het bestuur van BWM wordt gevormd door mensen die in de biowetenschappen of in maatschappelijke functies brede ervaring hebben. Het bestuur stelt ook de onderwerpen van de cahiers vast en wijst de themaredactie aan. Er is altijd één bestuurslid in iedere themaredactie vertegenwoordigd.

Jannes van Everdingen (1952) heeft na zijn studie geneeskunde te Leiden (1970-1977), een zomerassistentschap interne geneeskunde in het academisch ziekenhuis en aansluitend een assistentschap interne geneeskunde en dermatologie te Paramaribo (1977-1979), de opleiding dermatologie aan de universiteit van Amsterdam gevolgd (1979-1983). Na de afronding hiervan was hij naast deeltijd dermatoloog in het AMC werkzaam bij het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Hij stond aan de basis van de richtlijnontwikkeling in Nederland en promoveerde op dat onderwerp in 1988 (‘Consensus in de geneeskunde’, UvA). Nadien was hij nog 20 jaar verbonden aan het CBO, onder meer als secretaris van de Medisch Wetenschappelijk Raad, hoofd richtlijnprogramma en adjunct-directeur. In 2009 werd hij directeur van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en van het Huidfonds en algemeen secretaris van de Regieraad voor Kwaliteit van Zorg (adviesorgaan van VWS). Die laatste functie ruilde hij in 2013 in voor een adviseurschap bij het nieuwe Zorginstituut Nederland. Vanaf zijn assistententijd schreef of redigeerde hij boeken, gemiddeld twee per jaar. Zodoende heeft hij meer dan vijftig boektitels op zijn naam staan, waaronder het Geneeskundig Woordenboek van Pinkhof-Hilfman, Diagnose & Therapie en Evidence-based richtlijnontwikkeling (Springer), het Medisch Handboek (Kosmos) en het Junior dokters woordenboek (Van Dale). In 2001 ontving hij de Van Walree Prijs van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, voor zijn werk op het snijvlak van medische wetenschap, kliniek en journalistiek. Op dat vlak is hij nog steeds actief. Jannes van Everdingen is voorzitter van het bestuur van stichting Biowetenschappen en Maatschappij.

Jelle Reumer (1953) studeerde biologie in Utrecht en deed onderzoek in diverse velden van de biologie, waaronder cytogenetica, taxonomie en vertebratenpaleontologie. Hij was meer dan 28 jaar directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Momenteel is hij deeltijdhoogleraar Vertebrate Paleontology in Utrecht. Hij levert een actieve bijdrage aan het maatschappelijk debat over wetenschap door boeken te schrijven, als spreker bij Science Café’s, en als columnist in diverse media waaronder dagblad Trouw en Vara’s Vroege Vogels. Jelle Reumer is lid van het Dagelijks Bestuur en penningmeester van stichting Biowetenschappen en Maatschappij.

Bas Defize
Bas Defize

Bas Defize (1955) is docent Molecular Life sciences aan het University College Utrecht (UCU), het honours college van de Universiteit Utrecht. Bas Defize studeerde biologie in Utrecht. Hij promoveerde in 1988 op een onderzoek naar het werkingsmechanisme van een groeifactor die cellen aanzet tot deling, en die inmiddels bekend staat als een belangrijke indicator voor de kwaadaardigheid van kankercellen. Na een tweejarig postdoctoraal onderzoek in San Diego voor het Koningin Wilhelmina Fonds, ging hij in 1990 een onderzoeksgroep leiden aan het Hubrecht laboratorium der KNAW waar hij het gedrag van stamcellen bestudeerde. Hij was enige tijd managing director van de Utrecht Graduate School for Cancer and Developmental Biology, en vanaf 2007 werkt hij full time voor het UCU, waar hij colleges geeft in moleculaire (cel) biologie, ontwikkelingsbiologie en de betekenis van nieuwe inzichten in de life sciences voor de maatschappij. Hij heeft zich vooral de laatste jaren sterk gemaakt voor het verspreiden van wetenschappelijke kennis naar het grote publiek via lezingen en publicaties. Zo heeft hij gedurende zes jaar deel uitgemaakt van een panel wetenschappers in de succesvolle Teleac televisiequiz Hoe?Zo! en verscheen hij in verschillende media om te spreken over wetenschap.

Francine Govers
Francine Govers

Francine Govers (1955) is hoogleraar bij Wageningen Universiteit en verbonden aan het Laboratorium voor Fytopathologie van de Plant Sciences Group. Zij is tevens programma directeur van het Centre for BioSystems Genomics, een van de Centres of Excellence van het Netherlands Genomics Initiative. Professor Govers is gespecialiseerd in plant-pathogeen interacties en leidt een onderzoeksgroep die zich richt op ziektes veroorzaakt door Phytophthora soorten, in het bijzonder Phytophthora infestans, de veroorzaker van de aardappelziekte. Deze ziekte is welbekend van de grote Ierse hongersnood in 1845, en leidt nog steeds tot enorme opbrengstverliezen in de aardappelteelt wereldwijd. Francine Govers studeerde plantenziektenkunde in Wageningen en promoveerde daar in 1987 op onderzoek aan stikstofbindende wortelknolletjes. In 2000 ontving zij een Aspasia beurs van NWO. Zij is lid van de subcommissie Landbouw van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM), bestuurslid van Dr. Catharine van Tussenbroek Fonds, en lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Ben Hamel (1944) is opgeleid als kinderarts en later klinisch geneticus in het Radboudumc te Nijmegen. Zijn werkzame leven heeft zich daar ook afgespeeld afgezien van de 8 jaar dat hij werkzaam is geweest in Tanzania, laatstelijk nog na zijn pensionering in 2009 tot begin 2013 alsdirector of postgraduate studies aan het KCMU College te Moshi en van ruim 1 jaar als voorbereiding op het werk in de tropen in het toen nog bestaande Bethlehem ziekenhuis in ’s-Gravenhage. Vanaf 1986 was hij hoofd van de sectie klinische genetica van de afdeling Genetica en vanaf 1989 opleider voor het specialisme Klinische Genetica. Jarenlang was hij voorzitter van de Stichting Klinische Genetica Nijmegen en Omstreken en een aantal jaren van de Stichting Prenatale Screening Nijmegen. Hij vervulde talloze functies binnen de Vereniging Klinische Genetica Nederland, die hem in 2008 tot erelid benoemde. Hij promoveerde – laat – op een proefschrift getiteld “X-linked mental retardation: a clinical and molecular study”, waarna hij enige tijd later tot hoogleraar klinische genetica in het bijzonder van verstandelijke handicaps werd benoemd. Hij was mede-oprichter van het zeer succesvolle European MRX consortium. Behalve (X-linked) verstandelijke handicaps hadden erfelijke bindweefsel aandoeningen en dysmorfologie zijn belangstelling. Hij was co-director van de cursus “From developmental genes to dysmorphology” van de European School of Medical Genetics in Bertinoro, Italië en director van “the Indonesian course in medical genetics” in Semarang, Indonesia. Bij zijn afscheid van het Radboudumc werd hij benoemd tot erelid van de Marfan Contactgroep en tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Christine Mummery
Christine Mummery

Christine Mummery (1953) is hoogleraar Ontwikkelingsbiologie en Hoofd van de afdeling Anatomie en Embryologie in het LUMC. Na haar studie natuurkunde aan de Universiteit van Nottingham voerde zij aan de Universiteit van Londen een promotieonderzoek uit op het terrein van de biofysica. Vanaf 1978 bezette zij een postdoc-plaats aan het Hubrecht Instituut in Utrecht, waar zij in 1985 groepsleider werd. Haar onderzoek richtte zich vooral op muizenembryonen en embryonale muizenstamcellen waarin zij groei en differentiatie in de vroege ontwikkeling bestudeerde. In 2000 introduceerde zij menselijke embryonale stamcellen in Nederland en ontving zij de eerste licentie om nieuwe cellijnen uit overtollige IVF embryonen te ontwikkelen. In 2002 werd zij door het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland tot hoogleraar Ontwikkelingsbiologie van het Hart benoemd aan het Utrechts Universitair Medisch Centrum. In 2007 ontving zij een Harvard Stem Cell Institute / Radcliffe Fellowship voor een sabbattical aan het MGH en het Department of Disease Biophysics in Harvard. In mei 2008 kwam zij met haar groep naar het LUMC waar het onderzoek aan menselijke embryonale stamcellen en cardiovasculaire cellijnen wordt voortgezet, nu met inbegrip van geïnduceerde pluripotente stamcellen. Christine Mummery is thans Deputy Editor in Chief van Stem Cell Research, en zij heeft zitting in de Editorial (Advisory) Boards van Cell Stem Cell, Stem Cells, the International Journal of Developmental Biology, en Differentiation. Zij heeft tevens bestuursfuncties in de Nederlandse Hartstichting, de Centrale Commissie voor Onderzoek met Mensen, de KNAW en ZonMw.

Pim van Gool (1957) is sinds 1 september 2012 voorzitter van de Gezondheidsraad. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aldaar op dierexperimenteel onderzoek naar hersenveroudering, verricht bij het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in de gezondheidszorg en wetenschap. In 2000 werd hij benoemd tot hoogleraar in de neurologie, in het bijzonder de dementieën. In dit verband deed hij onderzoek naar doelmatige diagnostiek, nieuwe geneesmiddelen, prionziekten en preventie van dementie. Daarnaast heeft hij zich beziggehouden met onderwerpen buiten de neurologie zoals onderzoek bij verstandelijk gehandicapten, primaire gezondheidspreventie, en forensische psychiatrische aandoeningen. Sinds 2005 is hij lid van de Gezondheidsraad. Hij was als lid en voorzitter actief in verschillende Gezondheidsraadcommissies, landelijke richtlijnenwerkgroepen en wetenschappelijke en maatschappelijke adviesraden. Internationaal is hij actief in het European Dementia Prevention Initiative en als lid van één van de permanente wetenschappelijke adviesgroepen van de European Medicines Agency (EMA).

Ellen van Donk (1953) is sinds 1997 Hoofd van de afdeling Aquatische Ecologie van het Nederlands instituut voor Ecologie in Wageningen (NIOO-KNAW) en sinds 2009 profileringshoogleraar Aquatische Ecologie aan de Universiteit van Utrecht. Daarnaast is zij gasthoogleraar aan de Universiteit van Lund (Zweden). Na haar studie Medicijnen (tot kandidaatsexamen) en Biologie aan de Universiteit van Amsterdam voerde zij aan de diezelfde universiteit en aan de Universiteit van Michigan (Ann Arbor, USA) een promotieonderzoek uit op het terrein van de Limnologie (PhD 1983). Vanaf 1983 tot 1989 werkte zij als Hoofd van de afdeling Wateronderzoek bij de Provincie Utrecht en daarna (1989 –1997) als Universitair Hoofddocent aan de Universiteit Wageningen bij de Vakgroep Waterkwaliteits Beheer en Aquatische Ecologie. Verder is zij gasthoogleraar geweest aan de Radboud Universiteit Nijmegen (1999-2009) en Universiteit van Oslo, Noorwegen (2001-2011). Haar onderzoeksgroep op het NIOO bestudeert de sturingsmechanismen van de dynamiek en structuur van voedselwebben in meren. Er wordt onderzoek gedaan aan bijvoorbeeld giftige blauwwieren, chemische communicatie tussen aquatische organismen en parasitaire schimmelinfecties. Ook wordt bestudeerd hoe milieuveranderingen, zoals klimaatverandering en overbemesting, voedselwebben in meren beïnvloeden. De verkregen kennis is onder meer van belang voor de restauratie van meren. Voor meer informatie zie haar personal website:http://www.nioo.knaw.nl/users/evandonk/

Ronella Grootens (1986) studeerde Biomedische Wetenschappen en is gespecialiseerd in Wetenschapscommunicatie. Zij promoveerde in 2016 aan de Universiteit Leiden op het onderwerp Targeted Informed Consent for Minors; over het betrekken en informeren van minderjarigen bij de beslissing over deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Sindsdien heeft zij verschillende functies bekleed op het gebied van patient engagement, klinisch onderzoek en gezondheidscommunicatie. Kenmerkend aan haar werk is de participatieve aanpak, waarbij zij samen met de doelgroep werkt aan informatie en oplossingen. Zo ontwikkelde zij o.a. een innovatief landelijk model voor Proefpersonen Informatie Formulieren voor minderjarigen, en de website www.kindenonderzoek.nl over kindergeneeskundig onderzoek, voor kinderen, ouders en professionals.

Jim van Steenbergen (1950) is arts Maatschappij en Gezondheid, profiel Infectieziekte-bestrijding en werkt als onafhankelijk adviseur op het vakgebied volksgezondheid. Hij heeft 25 jaar gewerkt bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, onderdeel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarnaast werkte hij van 2011-2017 bij het Leids Universitair Medisch Centrum (associate professor) in het kader van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid Holland. Hij is actief betrokken bij het onderwijs op de Netherlands School of Public and Occupational Health en geeft gastcolleges en inleidingen in bij- en nascholingen.

Roy Erkens (1976) doceert evolutiebiologie en biodiversiteit als onderdeel van het Maastricht Science Programme aan de Universiteit van Maastricht. Hij is actief in onderwijsvernieuwing en ontwikkelde diverse onderwijsprogramma’s. Roy zet zich met groot enthousiasme in voor activiteiten in de wetenschapscommunicatie en geeft regelmatig publiekslezingen (ook online te zien op bijvoorbeeld Universiteit van Nederland. Hij is gastonderzoeker bij het Naturalis Biodiversity Center, en is bestuurslid bij het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) en de Treub Maatschappij. Roy verschijnt in lokale en nationale televisie- en radioprogramma’s om toelichting te geven op maatschappelijke vragen over wetenschappelijke ontwikkelingen in de biologie.

Dhr. J.F.B.C.D. van Oranje M.Sc. MBA : tot aan zijn tragische ongeluk in 2012 speelde zijne Koninklijke Hoogheid prins Friso van Oranje gedurende zes jaren een actieve rol als vicevoorzitter in het bestuur van de stichting.

Bureau:

Joy Kerklaan: bureau-coördinator
Monique Verheij: senior secretaresse

Raad van advies:

Prof. dr. J.P.M. Geraedts
Prof. dr. W.P.M. Hoekstra
Prof. dr. J.A. Knottnerus
Prof. dr. E. Schroten
Prof. dr. J. van den Broek
Prof. dr. J. van Dissel

Ereleden:

Z.K.H. Prins Claus †
Prof. dr. D.W. van Bekkum †