www.zonmw.nl
Stichting Biowetenschappen en Maatschappij is ondergebracht bij ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie.

www.nwo.nl
NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, stimuleert en financiert onderzoek in alle denkbare wetenschapsrichtingen, zij brengt vernieuwingen teweeg, en beoogt daarnaast enthousiasme voor wetenschappelijk onderzoek te kweken en de resultaten ervan aan een breed publiek kenbaar te maken.

www.kennislink.nl
Op Kennislink kun je recente cahiers van BWM online bekijken en doorzoeken. Ook vind je er heel veel toegankelijke artikelen waarin wetenschappelijke informatie op een heldere manier wordt uitgelegd.

www.rathenau.nl
Het Rathenau Instituut draagt bij aan maatschappelijk debat en politieke oordeelsvorming over wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Hiertoe signaleert het instituut welke consequenties wetenschap en technologie kunnen hebben voor mens en maatschappij in vaktermen heet dat Technology Assessment.

www.e-nemo.nl
NEMO is het grootste science center van Nederland gericht op kinderen tussen de 4 en 16 jaar; een educatieve attractie waar je op speelse wijze kennismaakt met een wereld vol wetenschap en technologie. NEMO is geen museum! Daar waar je in de meeste musea niet aan de collectie mag komen, nodigt Nemo je juist uit om alles aan te raken en zelf het experiment aan te gaan.

www.cultureelwoordenboek.nl
Het cultureel woordenboek is nu als website toegankelijk en geeft een korte uitleg bij alle actuele en relevante termen uit wetenschap en cultuur.

www.erfelijkheid.nl
Buitengewoon uitvoerige en solide site over alles wat met erfelijkheid te maken heeft.

www.fmwv.nl
De Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) wil bijdragen aan een stimulerend klimaat voor (bio)medisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland en in Europa. Terugdringing van regelgeving door zelfregulering en pleitbezorging speelt daarin een hoofdrol.

www.gezondheidsraad.nl
De Gezondheidsraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat als taak heeft ministers en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid.

www.informatiedierproeven.nl
De Stichting Informatie Dierproeven maakt informatie over dierproeven, gezien vanuit het maatschappelijk nut dat ermee wordt nagestreefd, beschikbaar voor iedereen die daarvan kennis wil nemen en draagt deze informatie uit.

www.knaw.nl
De Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) adviseert op het gebied van de wetenschapsbeoefening, beoordeelt de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek (peer review), is een forum voor de wetenschappelijke wereld en bevordering van internationale samenwerking en is koepelorganisatie voor wetenschappelijke onderzoeksinstituten van wetenschappers die adviseert over onderzoek en tevens de kwaliteit bewaakt van het universitaire onderzoek in Nederland.

www.naturalis.nl
Naturalis is een natuurhistorisch museum. Naturalis wil hun unieke natuurhistorische collectie gebruiken om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de kennis en de waardering voor de natuur bij een zo groot mogelijk deel van de Nederlandse samenleving.

www.patientenfederatie.nl
Patiëntenfederatie Nederland is een samenwerkingsverband van (koepels van) patiënten- en consumentenorganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.